Nyheder

Referat fra generalforsamling for foreningen ”Stouby Saunalaug”.
Generalforsamling blev afholdelse i Stouby Multihus mandag d. 26. september kl 17.00

1.

Valg af dirigent og referent
Mette Ullersted blev valgt til begge poster og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Dog ikke annonceret i Stoubybladet, da det skulle være indleveret tidligere end den var planlagt, men varslet på saunalaugets facebookgruppe, foreningens hjemmeside og Stoubys facebookgruppe.

2.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Sten Appelon Petersen. Se vedlagte. Gav anledning til diskussion af belægning, medlemsniveau og enkelte andre emner. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.
Regnskabet blev fremlagt af kasserer, Torsten og enstemmig godkendt. Bestyrelsen holder løbende øje med, om der sker brug af saunaen, uden at der bliver betalt.

4.
Ingen indkomne forslag

5.
Kontingent blev fortsat fastsat til 300 kr pr person. Man må gerne lejlighedsvis tage en enkelt gæst med til egne bookinger. Hvis man ønsker at bruge saunaen til en større gruppe af ikke-medlemmer, så skal man i stedet leje saunaen. Se priser på hjemmesiden

6.
Budgetforslaget blev fremlagt og gav anledning til diskussion om el-priserne stiger mere, end der er budgetteret med. Budgettet blev vedtaget. Bestyrelsen har fortsat mandat og forpligtelse til at øge priserne på private bookinger, hvis eller når det bliver nødvendigt.

Desuden  – på baggrund af de stigende el-priser – opfordres medlemmer til at booke i forlængelse af hinanden. Og at tidsintervallet til opvarmning reduceres til ½ time. Man kan fortsat booke til fortsat hhv. 2 eller 3 timer inkl. opvarmning og vi tror, at med kun ½ times opvarmning, vil langt de fleste kun booke 2 timer.

Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

Valg:

 1. Valg af formand for en periode på 2 år (ikke valg i år)
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 1 år. Torsten og Egon modtog genvalg og applaus og anerkendelse for deres mange talenter 😉
 3. Valg af suppleant for en periode på 1 år. Bente Hunnerup modtog genvalg.
 4. Valg af revisor for en periode på 2 år (ikke valg i år)
 5. Valg af revisorsuppleant for en periode på 1 år. Mette Ullersted blev enstemmigt valgt.

Eventuelt

Diskussion om klude, ’kludetryk’ [er for referenten nyt ord=mængden af klude der bliver brugt i løbet af en måned] og gulvklud, som man stiller fødderne på.

Opfordring: Brugere skal hver gang selv medbringe disse to: Noget at stå på og en rengøringsklud, som skal tages med hjem hver gang. Bestyrelsen beslutter og kommunikerer ud

Vi løber ind i mellem tør for sæbe. En opfordring til at smutte forbi købmanden og købe det selv, når der mangler materialer. Bestyrelsen beslutter og kommunikerer ud

Brainstorm på ideer til aktiviteter. Masser!

_____________

Dirigenten takkede for rimelig ro og orden og højt humør 😉

Formandens beretning, 26. september 2022

Jeg vil gerne indlede med at sige, at det har været en fornøjelse at overtage formandsposten i vores saunalaug.

Der var supergod opbakning og overlevering fra den gamle bestyrelse, hvor Mette og Anja var en kæmpe hjælp i opstarten. Og så er Bentes kompetencer omkring Conventus også uvurderlige. Så tak for det, det var en god start.

Og så må jeg jo konstatere, at alle i den her forening er utroligt ansvarsbevidste. Man tager selv action, hvis der mangler noget og man melder fint ind på facebooksiden, hvis der sker noget uventet. Så der skal lyde stor ros til medlemmerne, som også er gode til at instruere og hjælpe hinanden undervejs.

Det kan godt ærgre mig lidt, at det på grund af saunaens størrelse er svært at lave nogle fælles og sociale tiltag, som involverer hele medlemsskaren. Men hvis der er gode ideer til det, modtages de meget gerne.

Så på den baggrund har det været let at sidde i bestyrelsen. Men lidt er der jo altid at drøfte, så vi har flottet os og holdt et enkelt bestyrelsesmøde i løbet af året.

Så der er da alligevel sket et par ting i løbet af året, som bør nævnes her i beretningen:

 • Vi vedtog en ny kontingentmodel på sidste generalforsamling, med et lavere individuelt kontingent, som blev kombineret med brugerbetaling, når man booker sine egne tider. Det har vist sig at fungere supergodt, og specielt med de højere elpriser, er det perfekt at kunne regulere bookingprisen, hvis det bliver nødvendigt. Indtil videre vælger vi at fastholde prisen.
 • Vi har oplevet lidt tekniske problemer nogle gange, og det har muligvis skyldtes strømudfald eller her senest måske fejl i ovnen, som vist nok er 6-7 år gammel. Vi har hidtil kunnet løse det ved at resette styreenheden, men det ser desværre ud til, at ovnen er blevet mere ustabil her på det allerseneste. Det kan betyde, at vi vælger at udskifte ovnen.
 • Vi fik flyttet saunaen forholdsvist problemfrit, så den nu har en endelig og supergod placering. Vi fik den også malet, så den falder godt ind i miljøet med kajakklubben og det nye toilet. Det er i øvrigt aftalt med kommunen, at toiletbygningen er åbent hele året rundt, dog med den tilføjelse, at vi om vinteren skal bidrage med at holde det rent. Det skal vi muligvis være lidt skarpere til i den kommende vinter.
 • Aftalen omkring at kunne have saunaen opstillet ved Rosenvold er en aftale, som er lavet med Claus Rantzau, som har forpagtningen af hele strandområdet. Den var aldrig blevet underskrevet, så Ole Lyse og jeg fik arrangeret et møde med Claus, som bor i Odense, i efteråret 2021. Vi fik underskrevet aftalen, og Claus var generelt meget begejstret for, at der var så mange aktive foreninger, som var med til at sikre liv på havnen og ved stranden, men som også har en fælles interesse i at vedligeholde og passe på hele området. Så det var positivt at få etableret en personlig kontakt.
 • Det var en betydelig omkostning at få flytte saunaen, og det handlede primært om at få etableret el, opsat tavle og betalt tilslutningsafgift. Det gav en samlet omkostning på 52.000,-, som lokalrådet i første omgang lagde ud. Ole fra lokalrådet lykkedes med at finde tilskud på 20.000,- fra kommunen og lokalrådet spyttede 7.500,- i projektet. Det efterlod en andel til saunalauget på 25.000,- kr, og i det forgangne regnskabsår har vi tilbagebetalt

18.000,-. Derfor er der budgetteret med, at de sidste 7.000,- kr betales til lokalrådet i det kommende budgetår.

 • Til sidst vil jeg nævne, at vi i løbet af året har haft nogle drøftelse med både lokalråd og jollelaug, omkring muligheden for at etablere en ny flydebro. Jollelauget var egentlig gået i gang med et lille selvbyggerprojekt – men Ole Lyse mente ikke, det var et specielt godt projekt. Så han har tryllet med sine ansøgninger, og så sent som for et par uger siden, kunne han bekræfte, at han både havde fået 80.000,- kr fra kommunen og 100.000,- kr fra Fritidsrådet til et broprojekt. Så der ligger nu et fuldt finansieret projekt, som forhåbentlig kan komme i gang inden alt for længe. Så det glæder vi os meget til. En kæmpe tak til Ole Lyse og Lokalrådet.

Til slut vil jeg nævne, at vi sidste år satte et medlemsloft på 80 medlemmer, fordi vi vurderede at det var det, saunaen kunne bære, når der skulle være OK plads til alle. Vi tænker, at brugen af saunaen måske har været begrænset en smule pga Corona.

P.t. HAR vi lige knap 80 medlemmer, som jeg selvfølgelig også håber vil tegne medlemskab i det nye år. Men når vi nu forhåbentlig har lagt Corona bag os, bliver det spændende at se, om der bliver mere efterspørgsel eller hvad der sker. Vi vil lægge op til, at vi fastholder 80 som loft indtil videre, og så må vi vurdere hen ad vejen, om der er basis for at lukke mere op.

Det var ordene herfra – tak skal I ha’.