Nyheder

Referat fra

Generalforsamling for Foreningen, Stouby Saunalaug

mandag d. 27. september 2021 i Stouby Multihus

 1. Valg af dirigent og referent.
  Sten Appelon blev valgt som dirigent, og Mette Ullersted, som referent.
  Sten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning.
  ”Det har været et år i coronaens og campingpladsens tegn.
  Store dele af året har vi haft lukket i saunaen eller kun åbent for brug i egne ’bobler’

Desuden har været året været præget af, at saunaen blev flyttet d. 13. marts til Campingpladsen, grundet utilfreds med placeringen fra den nærmeste nabo.
Brian fra Campingpladsen har været meget hjælpsom, og vi skylder ham megen tak i for at huse os, trods besvær og møje, fra marts til nu.
Saunaen bliver med al sandsynlighed flyttet til en ny placering i løbet af de næste par uger. Ole Lyse fra Lokalrådet, har ydet en stor indsats ift. at finde en ny placering til saunaen og søge midler til etablering af el. Tak for det.

Vi fik nyt booking system i maj med hjælp fra Bente Hunnerup.

Derudover hæfter bestyrelsen sig ved, at kommunikationen i saunalauget er præget af en optimistisk, hjælpsom og positiv tone og diskussionen i vores facebook gruppe fungerer godt.

På bestyrelsens vegne, Mette Ullersted, Formand.”

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – udleveret ved mødet start og vedlagt referatet her.
  Årets overskud er ganske lille. Det skyldes især, at vi flyttede regnskabsåret ved sidste generalforsamling og gav alle medlemmer et gratis halvt års medlemskab. Det betyder, at regnskabet populært sagt rummer udgifter for 1 ½ år men indtægter for 1 år.
  Strømforbruget, som er den væsentligste post, har grundet corona-lukninger og -restriktioner været meget svingende.
  Regnskabet blev godkendt
 2. Indkomne forslag
  Diskussion af kontingent:
  Der er et ønske fra flere medlemmer om at diskuttere kontingent. Et medlem skriver f.eks.

Jeg undrer mig over der er forskel på kontingent for 1 person og hustand (hvis man er 1, 2 eller flere i husstanden er der stor forskel på kontingent forholdsmæssigt.) Alle voksne kunne evt koste det samme??
Jeg vil gerne at der tales om det evt ved generalforsamlingen.

Der er desuden indkommet flg konkrete forslag:

Forslag vedr. kontingent.
For at fordele driftsomkostninger mere ligeligt på de medlemmer, som reelt bruger saunaen mest, foreslås en differentieret kontingentstruktur med indbygget brugerbetaling.
Den faste del kan f.eks. – hvis foreningens generelle økonomi tillader det – nedsættes en smule. For eksempel til 250,- kr per medlem. Dette kontingent giver generel adgang til foreningen, inklusive gratis adgang indenfor de faste åbningstider.
Herudover skal individuelle bookinger på andre tidspunkter kunne foretages for en pris på f.eks. 20,- kr per gang. Beløbet bør reguleres i forhold til den reelle strømudgift per booking.
En brugerbetaling bør samtidig forebygge ”serie-bookinger”, hvis ikke det kan reguleres på anden vis. Forslaget forudsætter, at det er teknisk muligt at administrere booking med betalingsmodul.
Fremsat af Sten Appelon Petersen, d. 8. september 2021

Ovenstående forslag er vedtaget med flg specifikationer:
Kontingent bliver 300 kr pr person. Der findes fremover ikke et husstandsmedlemsskab, men hver ’voksen’ i en husstand, skal betale et personligt medlemskab.
Vi udvider derfor medlemsloftet til 80 enkeltmedlemmer.
Børn af husstanden er velkomne, lige som det fortsat er fint at tage en ven med på en enkelt prøvetur. Hvis vennen er med gentagne gange, skal hun/han naturligvis overveje et personliget medlemskab.

Vi genindfører de faste åbningstider, forsøgvis med 4 gange ugentligt. Bestyrelsen fastsætter tidspunkter og vurderer om det er passende
Strømforbruges til de faste åbningstider skal dækkes af det årlige medlemskab.

Booking-pris
Desunden vil det fortsat være muligt at booke til sig selv eller en mindre gruppe.

Man skal fremover betale en bookingsats, når man booker saunaen udenfor de faste åbningstider: Bestyrelsen fastsætter prisen, så den afspejler den reelle strømpris. Betalte bookinger kan ikke refunderes, hvis man aflyser sin tid.

Hvis man ønsker – og det synes generalforsamlingen er god stil, da ”Foreningens formål er at støtte og udvikle saunakulturen i Stouby Sogn med særligt fokus på fællesskab og sundhed ” – kan man ifm. egne bookinger skrive det på facebook, og invitere andre til også at bruge saunaen i den tid man selv har booket og betalt – eller booke i forlængelse af, så vi sparer strøm.
Hvis man ønsker at bruge saunaen selv eller i en mindre gruppe, er dette også helt ok.

Foreninger og institutioner:
Foreninger og institutioner kan leje, hvis en kontaktperson er medlem. Denne har ansvaret for at saunaen bruges jvf de fastsatte regler.
Pris for max 7 personer: 200 kr for 3 timer inkl opvarmning.

Sundhedshensyn ved fælles brug af saunaen
Den enkelte er selv ansvarlig for at vælge til og fra af hensyn til smitte med influenza, corona m.m. og udvise omtanke for hinanden og sig selv.

 1. Fastsættelse af kontingent
  Besluttet under pkt 3
 2. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
  Bestyrelsen har ikke at lavet et budget for den kommende sæson.
  Strømforbruget sidste år vurderes at være for specielt til at kunne give en pejling på næste års forbrug. Vi forventer udgifter på omkring kr. 10.000 – 20.000 ifm flytning, men de præcise tal kendes ikke endnu.
  De vedtagne kontigent ændringer forventes at give indtægter på nogenlunde samme niveau som tidligere.
  Den nye bestyrelse tilskyndes at udarbejde et budget, så snart det er muligt
 3. Valg:
  o Valg af formand for en periode på 2 år // Formanden er på valg i år, og Mette Ullersted ønsker ikke genvalg. Sten Appelon Petersen stillede op og blev enstemmigt valgt.
  o Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 1 år. // Egon Simonsen og Anja Nielsen er på valg. Egon genopstiller. Anja genopstiller ikke, men vil gerne fortsat være tilkyttet som webmaster. Torsten Dybkjær stillede op og blev enstemmiigt valgt.
  o Valg af 1. suppleant for en periode på 1 år. Majbritt G. K. Larsen genopstiller ikke. Bente Hunnerup stilelde op og blev enstemmigt valgt. Bente vil gerne hjælpe til med Conventus-relaterede opgaver.
  o Valg af 1 revisor for en periode på 2 år. Revisoren er på valg i år. Ole Lyse genopstiller og blev enstemmigt valgt.
  o Valg af 1 revisorsuppleant for en periode på 1 år. Her skal vælges en ny revisorsuppleant. Mette Ullersted stillede op, og blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig med det samme med Sten som formand, Torsten som kasserer og Egon som medlem/praktisk ansvarlig/gas-og-vand-mester

 1. Eventuelt.
  Intet til eventuelt. Dirigenten takkede for god tone og en god debat.